Poi med en Dalahäst i.

Välkommen till DBEF årsstämma 2023

Styrelsen i Dalarnas Besöksnäring Ekonomisk Förening (DBEF) hälsar dig varmt välkommen till årsstämma
den 20 april kl 17.00. Mötet hålls i år på Visit Dalarnas kontor, Vasagatan 6 i Rättvik. Det finns inte möjlighet att delta digitalt. 

Eventuella frågor besvaras av föreningens ordförande Anna Björkman: [email protected]

Anmäl dig här 

Ladda ned årsmöteshandlingarna inför stämman

Agenda för årsmötet 2023    Verksamhetsberättelse 2022    Verksamhetsplan 2023    

Årsredovisning 2022

Agenda

 1. Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller vice ordförande
 2. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman.
 3. Val av två justerare som tillika är rösträknare.
 4. Fråga om föreningsstämman blivit behörigt utlyst.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 10. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning.
 12. Fastställande av medlemsavgifter.
 13. Behandling av motioner.
 14. Fastställande av budget.
 15. Fastställande av styrelsearvoden.
 16. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
 17. Val av revisor och revisorssuppleant.
 18. Nomineringar till styrelsen för Visit Dalarna AB*.
 19. Val av valberedning för beredning av förslag till styrelserepresentanter jämte val av ordförande i valberedningen.
 20. Upplösning av föreningen (krävs även en bekräftelse av beslutet på stämman 2024.)
 21. Övriga anmälda ärenden.
 22. Föreningsstämmans avslutande.